طبیعت گردی

در این سفرها هدف اصلی رفتدر این سفرها هدف اصلی رفتن به مناطق غیر شهری و طبیعی می باشد  که در مناطق مختلف کوهستانی، کویری، دامنه های کوهستان ها، روستا ها و... اجرا می شود. در اینگونه سفرها فعالیت هر سفر می تواند شامل یک یا چند فعالیت متفاوت از جمله پیاده روی، کوه پیمایی، کوه نوردی ، گشت و پیاده روی در کویر و .. باشد که با توجه به نوع فعالیت و درجه سختی آن دارای سطوح مختلفی می باشد. توجه به درجه سختی فعالیت هر سفر و همسو نمودن سطح توانایی جسمی با درجه برنامه از مهمترین  عوامل شرکت در این سفرها می باشد.  احترام به مردم محلی ، حفظ طبیعت و سفری مسئولانه از اصول برنامه های طبیعت گردی و اکوتوریستی می باشدن به مناطق غیر شهری و طبیعی می باشد  که در مناطق مختلف کوهستانی، کویری، دامنه های کوهستان ها، روستا ها و... اجرا می شود. در اینگونه سفرها فعالیت هر سفر می تواند شامل یک یا چند فعالیت متفاوت از جمله پیاده روی، کوه پیمایی، کوه نوردی ، گشت و پیاده روی در کویر و .. باشد که با توجه به نوع فعالیت و درجه سختی آن دارای سطوح مختلفی می باشد. توجه به درجه سختی فعالیت هر سفر و همسو نمودن سطح توانایی جسمی با درجه برنامه از مهمترین  عوامل شرکت در این سفرها می باشد.  احترام به مردم محلی ، حفظ طبیعت و سفری مسئولانه از اصول برنامه های طبیعت گردی و اکوتوریستی می باشد .