رفتینگ

سفري مهيج، ماجرا جويانه، تفريحي و ورزشي است كه فعاليت آن در رودخانه اي با امواج خروشان صورت مي گيرد. ميزان هيجان رفتينگ به عواملي چون: درجه خروشان بودن رودخانه (Rapid) ، نوع امواج ، سرعت آب، سطح آب ساحل رودخانه و حتي عمق آب نيز در ميزان هيجان تاثير گذار است .