کوه نوردی

به سفرهايي اطلاق ميگردد كه در آن گذر از يك يا چند يال و قله و يا صعود به قله خاصي در نظر گرفته شده است. با توجه به فصل و منطقه لوازم كوهنوردي در اين برنامه ها متفاوت خواهد بود و در فصول مختلف سال به شرايط جسماني خاص خود نياز دارد. بيشتر اين برنامه ها داراي كوه نوردي در ارتفاعات بالاي 4000 متر از سطح دريا مي باشد. هم هوايي در هفته هاي قبل از برنامه و همچنين انجام ورزشهاي هوازي و نرمشهاي مختلف مي تواند ضريب موفقيت صعود را در اين برنامه ها بالا ببرد.