Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

قوانین و ضوابط تورهای زبان

•    كلیه تورها در تمام سطوح به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد و كلیه شركت كنندگان در محاوره های خود حتی محاوره های شخصی ملزم به رعایت این موضوع می باشند.
•    همكاری و همیاری با سرپرستان و راهنمایان تور انگلیسی جهت برقراری نظم در تورها.
•    رعایت حقوق همراهان در تور.
•    عدم صدمه و آسیب به بناهای تاریخی و فرهنگی در سایت های گردشگری.
•    حفظ فرهنگ و آداب و رسوم مردم بومی و محلی در مناطق مختلف شهری و بومی.
•    احترام به هنجارهای جامعه محلی.
•    اجتناب از پراکندگی و جدا شدن از گروه در طول سفر و همچنین توجه به  توضیحات راهنمای محلی.
•    احترام به طبیعت و تلاش جهت حفظ و نگهداری آن.