Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

تانزانیا

تانزانیا

جمهوری متحد تانزانیا : به سواحیلی : ( Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) کشوری است در شرق آفریقاکه از شمال با کنیاو اوگاندا، از غرب با رواندا، بوروندیو جمهوری دمکراتیک کنگوو از جنوب با زامبیا، مالاویو موزامبیکهمسایه‌است و از شرق به اقیانوس هندمحدود می‌شود.

در سال ۱۹۹۶پایتخت رسمی تانزانیا از شهر ساحلی و بزرگ دارالسلامبه شهر دودومامنتقل شد. با این حال دارالسلام هنوز پایتخت تجاری و مقر بسیاری از نهادهای حکومتی کشور است و بندری مهم برای تانزانیا و همسایگان محصور در خشکی اوست. از شهرهای مهم دیگر آن می‌توان به آروشا، امبیا، موانزا، موروگور و زنگباراشاره کرد.

نام تانزانیا واژه‌ای مرکب از تانگانیکاو زنگباراست. این دو کشور در سال ۱۹۶۴یا یکدیگر متحد شده و جمهوری تانزانیا را تشکیل دادند.

سال‌های متمادی اجرای ناموفق سیاست‌های «سوسیالیسم آفریقایی»، مانند احداث اجباری مزارع اشتراکی، این کشور را یکی از فقیرترین، توسعه‌نیافته‌ترین و وابسته‌ترین کشورهای جهان ساخته‌است. فرایند اصلاحات تدریجی در کشور از میانه دههٔ ۱۹۸۰آغاز شده‌است.

اسلام، مسیحیت و آئین‌های بومی، سه دیناصلی این کشور، هرکدام حدود یک‌سوم از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تانزانیا زبان رسمی ندارد اما سواحیلیزبان ملی دوفاکتوو عاملی برای وحدت ملی در کشور است. اگرچه در آموزش عالیو متوسطه و دادگاه‌های عالی از انگلیسیاستفاده می‌شود.

تاریخ :

بازرگانان عربنخستین بار در سال ۷۰۰میلادی در این منطقه شروع به تشکیل مستعمره کردند. پرتغالی‌ها در ۱۵۰۰میلادی به مناطق ساحلی این ناحیه رسیدند و تا قرن ۱۷کنترل منطقهٔ تانزانیای کنونی را در دست داشتند. پس از آن سلطان عمانبر این منطقه مسلط شد. مناطقی که اکنون روآنداو بوروندینامیده می‌شوند به انضمام تانگانیکا (تانزانیای فعلی) در سال ۱۸۸۵به مستعمرات شرق آفریقای آلمانبدل شدند. بعد از جنگ جهانی اولقیومیت منطقه از طرف جامعه مللبه بریتانیاواگذار شد. اگرچه اطلاع مشخصی از تاریخ زنگبار در دست نیست ولی آنچه مسلم است این است که زنگبار با کشورهای عربی جنوب غرب آسیادر ارتباط بوده‌است، در سال ۱۵۰۳زنگبار به خراج‌گذار پرتغال تبدیل شد و از مناطق عمدهٔ بازرگانی منطقه تبدیل شد ولی در سال ۱۶۹۸تحت تسلط عمان و اعراب قرار گرفت. زنگبار در سال ۱۸۶۱از عمان اعلام استقلال کرد و در سال ۱۸۹۰تحت الحمایگی بریتانیا را پذیرفت. تانگانیکا در ۹دسامبر ۱۹۶۱از بریتانیا اعلام استقلال کرد، زنگبار نیز در ۱۰دسامبر ۱۹۶۱از بریتانیا مستقل شد. دو ملت در ۲۶آوریل ۱۹۶۴با یکدیگر ادغام شده و «جمهوری متحد تانگانیکا و زنگبار» را تشکیل دادند، شش ماه بعد نام این جمهوری به تانزانیا تغییر یافت.

 

جمهوری متحد تانزانیا : به سواحیلی : ( Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) کشوری است در شرق آفریقاکه از شمال با کنیاو اوگاندا، از غرب با رواندا، بوروندیو جمهوری دمکراتیک کنگوو از جنوب با زامبیا، مالاویو موزامبیکهمسایه‌است و از شرق به اقیانوس هندمحدود می‌شود.

در سال ۱۹۹۶پایتخت رسمی تانزانیا از شهر ساحلی و بزرگ دارالسلامبه شهر دودومامنتقل شد. با این حال دارالسلام هنوز پایتخت تجاری و مقر بسیاری از نهادهای حکومتی کشور است و بندری مهم برای تانزانیا و همسایگان محصور در خشکی اوست. از شهرهای مهم دیگر آن می‌توان به آروشا، امبیا، موانزا، موروگور و زنگباراشاره کرد.

نام تانزانیا واژه‌ای مرکب از تانگانیکاو زنگباراست. این دو کشور در سال ۱۹۶۴یا یکدیگر متحد شده و جمهوری تانزانیا را تشکیل دادند.

سال‌های متمادی اجرای ناموفق سیاست‌های «سوسیالیسم آفریقایی»، مانند احداث اجباری مزارع اشتراکی، این کشور را یکی از فقیرترین، توسعه‌نیافته‌ترین و وابسته‌ترین کشورهای جهان ساخته‌است. فرایند اصلاحات تدریجی در کشور از میانه دههٔ ۱۹۸۰آغاز شده‌است.

اسلام، مسیحیت و آئین‌های بومی، سه دیناصلی این کشور، هرکدام حدود یک‌سوم از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تانزانیا زبان رسمی ندارد اما سواحیلیزبان ملی دوفاکتوو عاملی برای وحدت ملی در کشور است. اگرچه در آموزش عالیو متوسطه و دادگاه‌های عالی از انگلیسیاستفاده می‌شود.

تاریخ :

بازرگانان عربنخستین بار در سال ۷۰۰میلادی در این منطقه شروع به تشکیل مستعمره کردند. پرتغالی‌ها در ۱۵۰۰میلادی به مناطق ساحلی این ناحیه رسیدند و تا قرن ۱۷کنترل منطقهٔ تانزانیای کنونی را در دست داشتند. پس از آن سلطان عمانبر این منطقه مسلط شد. مناطقی که اکنون روآنداو بوروندینامیده می‌شوند به انضمام تانگانیکا (تانزانیای فعلی) در سال ۱۸۸۵به مستعمرات شرق آفریقای آلمانبدل شدند. بعد از جنگ جهانی اولقیومیت منطقه از طرف جامعه مللبه بریتانیاواگذار شد. اگرچه اطلاع مشخصی از تاریخ زنگبار در دست نیست ولی آنچه مسلم است این است که زنگبار با کشورهای عربی جنوب غرب آسیادر ارتباط بوده‌است، در سال ۱۵۰۳زنگبار به خراج‌گذار پرتغال تبدیل شد و از مناطق عمدهٔ بازرگانی منطقه تبدیل شد ولی در سال ۱۶۹۸تحت تسلط عمان و اعراب قرار گرفت. زنگبار در سال ۱۸۶۱از عمان اعلام استقلال کرد و در سال ۱۸۹۰تحت الحمایگی بریتانیا را پذیرفت. تانگانیکا در ۹دسامبر ۱۹۶۱از بریتانیا اعلام استقلال کرد، زنگبار نیز در ۱۰دسامبر ۱۹۶۱از بریتانیا مستقل شد. دو ملت در ۲۶آوریل ۱۹۶۴با یکدیگر ادغام شده و «جمهوری متحد تانگانیکا و زنگبار» را تشکیل دادند، شش ماه بعد نام این جمهوری به تانزانیا تغییر یافت.