Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

تورهای پرنده نگری

تورهای پرنده نگری

پرنده نگری:
پرنده نگری که یکی از زیر شاخه های طبیعت گردی بشمارمیرود  و دارای طرفداران بسیارزیادی درسطح دنیاست وبه سرعت درحال تبدیل شدن به یکی از پردرآمترین شاخه های طبیعت گردی است.
پرندگان دارای اشکال، اندازه ها ورنگبندی های گوناگون هستند وکم وبیش در همه جا دیده میشوند، از این رو مشاهده آنها بمراتب آسانتر از سایر رده های جانوران است.
کشور ایران با دارا بودن حدود 530 گونه پرنده و 8 زیستگاه مختلف پرندگان در سطح خاورمیانه از جایگاه ممتازی برخوردار است.


alt


alt
پرنده نگری:
پرنده نگری که یکی از زیر شاخه های طبیعت گردی بشمارمیرود  و دارای طرفداران بسیارزیادی درسطح دنیاست وبه سرعت درحال تبدیل شدن به یکی از پردرآمترین شاخه های طبیعت گردی است.
پرندگان دارای اشکال، اندازه ها ورنگبندی های گوناگون هستند وکم وبیش در همه جا دیده میشوند، از این رو مشاهده آنها بمراتب آسانتر از سایر رده های جانوران است.
کشور ایران با دارا بودن حدود 530 گونه پرنده و 8 زیستگاه مختلف پرندگان در سطح خاورمیانه از جایگاه ممتازی برخوردار است.


alt


alt