Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

 

  • تورهاي دامنه گردي و پياده روي سبك:-3--low.jpg

در اين تورها كه به منظور بازديد از جاذبه هاي طبيعت همچون، آبشارها، چشمهاي آب معدني، درختان كهنسال، درياچه هاي كوهستاني و ... كه در دامنه ها قرار دارند صورت مي گيرد، گردشگران علاوه بر لذت بردن از زيبائيهاي طبيعي با دامنه گردي و پياده روي سبك به استقبال جاذبه ها مي روند.

 

 

 

  • تورهاي دامنه گردي و پياده روي سبك:-3--low.jpg

در اين تورها كه به منظور بازديد از جاذبه هاي طبيعت همچون، آبشارها، چشمهاي آب معدني، درختان كهنسال، درياچه هاي كوهستاني و ... كه در دامنه ها قرار دارند صورت مي گيرد، گردشگران علاوه بر لذت بردن از زيبائيهاي طبيعي با دامنه گردي و پياده روي سبك به استقبال جاذبه ها مي روند.